Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP STICHTING REIN

Artikel 1           Definities

1.1       In deze voorwaarden voor de overeenkomst tussen Stichting REIN en de Deelnemer wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: het aanbod zoals nader gedefinieerd in artikel 3 van deze Voorwaarden;
 2. Acceptatie: het accepteren c.q. accorderen van de Deelnemer door goedkeuring van de Voorwaarden en betaling van het Tarief, waarmee de Deelnemer de Overeenkomst aangaat en de daarbij behorende verplichtingen (onder meer het voldoen van het Tarief), waardoor het Lidmaatschap tot REIN ontstaat. Middels de acceptatie bevestigt de Deelnemer zich tevens bewust te zijn van de verplichtingen behorende bij het aangaan van de Overeenkomst;
 3. Deelnemer: het individu of de ZZP’er die op ikbenrein.info een lidmaatschap aanschaft waarmee hij toegang krijgt tot het Aanbod van REIN en hiertoe met REIN een Overeenkomst is aangegaan;
 4. Leerplatform: de digitale leeromgeving inclusief de daarbij behorende content ontwikkeld op het gebied van leren en ontwikkelen, waarmee zorgprofessionals zich verder kunnen leren, ontwikkelen en verbeteren. De Leeromgeving omvat een aanbod op vlakken van persoonsgerichte zorg, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling ten behoeve van eenieder werkzaam in de zorg;
 5. Lidmaatschap: door het aangaan van een Overeenkomst met REIN ontstaat het Lidmaatschap van REIN van de Deelnemer;
 6. Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst op grond waarvan REIN tegen betaling van het Tarief het Aanbod beschikbaar stelt aan de Deelnemer, waarop de onderhavige bepalingen van toepassing zijn;
 7. Partijen: REIN en de andere Partij tezamen en ieder afzonderlijk als Partij;
 8. Tarieven: de tarieven voor het Aanbod c.q. de dienstverlening van REIN conform de artikel 8 van de Voorwaarden inclusief de bijhorende BIJLAGE I, die de Deelnemer bij de acceptatie van het Aanbod en/of de dienstverlening van REIN heeft geaccepteerd. Tarieven zijn altijd vermeld in euro’s en exclusief BTW;
 9. REIN: Stichting REIN, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende aan de Ulvenhoutselaan 27, 4835 MA te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84805277;
 10. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen REIN en de Deelnemer.

Artikel 2           Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1       Door acceptatie van de onderhavige Voorwaarden verbindt de Deelnemer zich aan deze Voorwaarden die van toepassing op de dienstverlening en het Aanbod van, door of namens REIN waarvan de Deelnemer gebruik wenst te maken. Een en ander voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2       Een afschrift van de door de Deelnemer geaccepteerde Voorwaarden wordt aan de Deelnemer toegezonden schriftelijk per e-mail. Tevens zijn de Voorwaarden te allen tijde raadpleegbaar via de website van REIN. REIN is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien REIN dit nodig acht. Indien de nieuwe versie een essentiële wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor Deelnemer, heeft Deelnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

2.3       REIN wijst de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van een (zakelijke) Deelnemer uitdrukkelijk van de hand.

2.4       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig en in zijn geheel van toepassing.

Artikel 3           Aanbod

3.1       REIN verbindt zich om jegens de Deelnemer – conform het overeengekomen Tarief en de Voorwaarden in deze Overeenkomst – tot het aanbieden van het navolgende aanbod zoals in dit artikel vermeld (het “Aanbod”).

Het Aanbod van REIN bestaat de navolgende elementen:
a.          Online-trainingen (zorginhoudelijk);

 1. Online-trainingen (o.a. vaardigheden, Office, BHV, leiderschap, communicatie);
 2. Digitale assistent voor antwoord op zorginhoudelijke vragen;
 3. Talentenscan;
 4. 360 feedbacktool;
 5. Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP);
 6. Online-trainingen en tools behoeve van Persoonsgerichte zorg;
 7. Online-trainingen en tools behoeve van Teamontwikkeling;
 8. REIN Challenges;
 9. Intervisie toolkit;
 10. REINplein (online community);
 11. REIN-spellen (digitaal)

 Aanvullende dienstverlening (buiten standaard Aanbod):

 1. Trainingen;
 2. Workshops;
 3. Teamcoaching;
 4. REIN Spellendoos (gedrukte versie);
 5. Communicatiemiddelen;

3.2       REIN behoudt zicht het recht voor om voornoemd Aanbod in artikel 3.1 gedurende de looptijd van de Overeenkomst binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aan te passen.

3.3       Ten behoeve van het leveren van de diverse onderdelen in de Leeromgeving maakt REIN gebruik van gerenommeerde leveranciers. REIN is niet verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke onjuistheden in deze onderdelen in de Leeromgeving.

3.4       REIN kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4.          Verplichtingen REIN

4.1       REIN is verantwoordelijk voor het actueel houden van het Aanbod van de leer- en/of ontwikkeloplossingen in de Leeromgeving. REIN zal het Aanbod zo compleet en actueel mogelijk houden zoals redelijkerwijze van REIN kan worden verwacht. Tevens zal REIN de Leeromgeving in stand houden, wijzigen en aanpassen waar nodig.

4.2       REIN streeft een hoog kwaliteitsniveau na van haar Leeromgeving en dienstverlening. REIN zal te allen tijde blijven inspannen om de Leeromgeving verder te optimaliseren, professionaliseren en ontwikkelen. In dit verband rust op REIN een inspanningsverplichting.

4.3       REIN zal te allen tijde zorgdragen voor de in alle redelijkheid meest optimale hosting, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Leeromgeving, waarbij in ieder geval een beschikbaarheid wordt aangeboden van de Leeromgeving van 99,0%. Ten behoeve van de Leeromgeving zal REIN te allen tijde enkel contracten c.q. overeenkomsten aangaan met gerenommeerde leveranciers van systemen/applicaties, die een hoog niveau en servicelevel nastreven en minimaal een beschikbaarheid aanbieden van 99,0%. REIN is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de systemen/applicaties en dergelijke van de leveranciers.

Artikel 5.          Licentie Deelnemer

5.1       De Deelnemer heeft gedurende de looptijd van deze Overeenkomst het gebruikersrecht van de digitale Leeromgeving van REIN, welk recht de Deelnemer hierbij aanvaardt (de “Licentie”). De Licentie geldt alleen voor de Deelnemer en is uitsluitend bedoeld om door de Deelnemer gebruikt te worden.

5.2       Het is de Deelnemer toegestaan om de Leeromgeving online te benaderen en te gebruiken (via een device als een computer, laptop, Ipad, telefoon).

5.3       Het is de Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan om:

 • de Leeromgeving te wijzigen of aan te passen;
 • de Leeromgeving verder openbaar te maken op welke wijze dan ook;
 • de Leeromgeving te hergebruiken zoals bijvoorbeeld met reverse engineering. Indien informatie nodig is om de interoperabiliteit van de Leeromgeving met computerprogrammatuur te bereiken, moet dat schriftelijk aangevraagd worden.
 • een aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Leeromgeving te verwijderen.

Artikel 6.          Verplichtingen Deelnemer

6.1       Indien de Deelnemer gebruikt maakt van de Leeromgeving is de Deelnemer verplicht zich te houden aan alle bepalingen in de door REIN beschikbaar gestelde gebruikershandleidingen.

6.2       De Deelnemer dient op een correcte wijze gebruik te maken van de Leeromgeving, alsmede van de Licentie.

6.3       de Deelnemer kan wensen/verbeteringen/opmerkingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling, verbetering en optimalisatie van de Leeromgeving op zowel technisch als inhoudelijk vlak doorgeven aan REIN.

 Artikel 6.          Gebruik en implementatie

6.1       REIN ondersteunt de Deelnemer bij gebruik van de Leeromgeving.

6.2       REIN zal ervoor zorgdragen voor handleidingen ten behoeve van het gebruik van de Leeromgeving. Voornoemde handleidingen zijn raadpleegbaar via de website van REIN en te allen tijde opvraagbaar bij REIN.

 

Artikel 7.          Helpdesk, service

7.1       Indien en voor zover een ICT/IT/Inlog probleem niet is gelegen aan een storing c.q. probleem
in de systemen/applicaties (onder meer internetverbinding en dergelijke) van de Deelnemer zelf, zal REIN fungeren als helpdesk/serviceverlener voor vragen van de Deelnemer.

7.2       REIN hanteert een zogenaamde Infodesk waar de Deelnemer vragen kan stellen per e-mail. Aan iedere mail wordt automatisch een ticketnummer gegeven. REIN zal iedere vraag/ieder ticketnummer binnen een zo spoedig mogelijke, doch binnen een redelijke termijn gelet op de specifieke feiten en omstandigheden, in behandeling nemen en opvolgen. Hierbij geldt dat REIN te allen tijde binnen twee werkdagen een terugkoppeling zal geven naar aanleiding van het ticket.

Artikel 8           Tarieven en betalingen

8.1       De Tarieven behorende bij het aanbod c.q. de dienstverlening van REIN staan vermeld in BIJLAGE I, welke bijlage een onlosmakelijk onderdeel vormt van deze Voorwaarden.
Alle Tarieven zijn exclusief BTW.

8.2       REIN verschaft de Deelnemer per e-mail de factuur in verband met de Overeenkomst.

8.3       De Deelnemer is nimmer gerechtigd om enige betalingsverplichting op te schorten, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

8.4       Met de acceptatie van het Aanbod ontstaat de Overeenkomst en daarmede de verplichting tot betaling. Tenzij anders tussen Partijen overeengekomen, is het bedrag vooraf opeisbaar en dient het bedrag verbonden aan de Overeenkomst terstond te worden voldaan via een online-betaling.

8.5       Indien en voor zover de Deelnemer in gebreke blijft van een tijdige en/of volledige betaling, is de Deelnemer per direct in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.6       Indien de Deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer.

8.7       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Deelnemer zijn de vorderingen van REIN op de Deelnemer onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar en komen eventueel verleende licenties terstond te vervallen.

Artikel 9           Informatieverstrekking 

9.1       De Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan REIN.

9.2       De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.3       Indien de Deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt, waardoor de uitvoering van de overeenkomst vertraging oploopt, dan is dit geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer en komen de eventuele hieruit voorvloeiende schade en kosten voor rekening van de Deelnemer.

 Artikel 10         Uitvoering van de overeenkomst

10.1     REIN voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen (inspanningsverplichting). Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde. Daarnaast kan REIN geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere (externe) factoren.

10.2     REIN is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar Aanbod c.q. dienstverlening.

10.3     REIN kan de Deelnemer nimmer verplichten iets te doen. De Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen beslissingen te maken.

Artikel 11         Aanvullende bepalingen online content

11.1     Doordat voor het dienstverlening en aanbod van REIN (mogelijk) gebruik wordt gemaakt van een platform van derden, kan REIN niet garanderen dat de content juist is. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden middels het versturen van een e-mail aan  info@ikbenrein.nl en REIN zal haar leveranciers hierover informeren.

11.2     REIN behoudt te allen tijde het recht om een deelname van de Deelnemer te weigeren om moverende redenen.

11.3     REIN is gerechtigd de inhoud van haar dienstverlening en aanbod uit te breiden, te beperken of aan te passen.

11.4     De Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van leerplatform REIN te gebruiken voor uitsluitend eigen doeleinden. Deelnemer mag geen screenshots van de content op social media delen. Het is niet toegestaan om screenrecordings te delen.

11.5     Het is Deelnemer niet toegestaan in de 12 maanden nadat de toegang tot het leerplatform is beëindigd een soortgelijk aanbod te creëren. Na deze periode is het Deelnemer alsnog niet toegestaan specifieke informatie uit de gevolgde training over te nemen.

11.6     REIN zal tijdig aangeven tot wanneer het lidmaatschap beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om het aanbod tijdig te gebruiken en in het geval van certificaten deze zelf op te slaan.

11.7     Op het REINplein (community van REIN), verklaart Deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van REIN.

11.8     Het staat REIN te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

11.9     REIN behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag het verloop van een lidmaatschap belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 Artikel 12         Duur, geen tussentijdse beëindiging, stilzwijgende verlenging

12.1     De Overeenkomst vangt aan op het moment van acceptatie door de Deelnemer voor een periode van één (1) jaar, waarbij een tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

12.2     Indien en voor zover een van beide Partijen niet opzegt uiterlijk één (1) maand voor het einde van de duur van de Overeenkomst, zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode van één (1) jaar.

Artikel 13         Annulering en beëindiging

13.1     Tenzij de Deelnemer de beschikking (en daarmede de toegang) heeft verkregen tot het Aanbod c.q. de dienstverlening, is de Deelnemer gerechtigd om de Overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst kosteloos te annuleren.

13.2     Indien Deelnemer de Overeenkomst wenst te annuleren terwijl toegang tot de inhoud/content/het Leerplatform/het Aanbod al is verleend, blijft de volledige betalingsverplichting in stand, tenzij Partijen anders overeengekomen. Wanneer een Deelnemer de Overeenkomst tijdens de looptijd wenst te annuleren, vindt er geen terugbetaling plaats.

13.3     REIN is gerechtigd om de onderhavige Overeenkomst bij aangetekende brief met opgave van redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat REIN enige schadevergoeding aan de Deelnemer is verschuldigd, indien:

 1. de Deelnemer ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst en dit gebrek in de nakoming niet binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan is door de Deelnemer is hersteld;
 2. de Deelnemer een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 14 dagen heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan 14 dagen gaat duren;
 3. de Deelnemer in staat van faillissement verkeert dan wel het faillissement c.q. de schuldsanering van de Deelnemer is/wordt aangevraagd;
 4. aan de Deelnemer surseance van betaling wordt verleend, voorlopige surseance van betaling uitdrukkelijk daaronder begrepen, dan wel indien de Deelnemer surseance van betaling aanvraagt;
 5. er op het gehele of een gedeelte van het vermogen van de Deelnemer beslag wordt gelegd;
 6. de Deelnemer ontbonden of geliquideerd wordt;

een en ander tenzij de tekortkoming en/of de omstandigheden van de Deelnemer de opzegging c.q. ontbinding niet rechtvaardigt. Onverminderd het recht van REIN om van de Deelnemer alsnog nakoming van diens verplichtingen te vorderen, is REIN gerechtigd van de Deelnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14         Overmacht

14.1     In geval van overmacht is REIN gerechtigd om de Overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

14.2     Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de Overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making.

Artikel 15         Aansprakelijkheid schade

15.1     REIN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

15.2     REIN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

15.3     Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een Overeenkomst.

15.4     In het geval dat REIN een schadevergoeding verschuldigd is aan Deelnemer voor het veroorzaken van directe schade die niet is uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, door REIN aan Deelnemer in rekening is gebracht, in hoeverre dit door een rechter redelijk wordt geacht.

15.5     De Deelnemer vrijwaart REIN tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde content.

Artikel 16         Intellectueel eigendom

16.1     De intellectuele eigendomsrechten op de door REIN aan Deelnemer ter beschikking gestelde goederen/producten/materialen/diensten en content berusten te allen tijde uitsluitend bij REIN.

16.2     Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan om goederen/producten/materialen/diensten en content te verveelvoudigen, openbaar te maken te exploiteren of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REIN.

16.3     Een lidmaatschap geeft toegang voor één persoon. Het is niet toegestaan de inloggegevens of content te delen met andere personen, zonder voor ieder persoon apart een lidmaatschap aan te schaffen.

16.4     Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij een inbreuk komt REIN een direct opeisbare vergoeding toe ter hoogte van EUR 5.000,- alsmede een vergoeding van EUR 500,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 17         Geheimhouding

17.1     Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins vereist, zal geen der Partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij enige informatie verstrekken aan derden en zijn Partijen verplicht tot strikte geheimhouding – zowel gedurende, alsmede na beëindiging van deze Overeenkomst – van al datgene wat hen ter kennis is gekomen voortvloeiende uit en/of samenhangende met de Overeenkomst en waarvan zij weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.

Artikel 18         Privacy

18.1     Partijen dienen te allen tijde de alle wet- en regelgeving ter zake privacy na te leven, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR).

18.2     De deelnemer geeft door het aangaan van de Overeenkomst tevens toestemming aan REIN om de door de Deelnemer ter beschikking gestelde (persoonlijke) gegevens te gebruiken en te verwerken voor zover nodig in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 19         Klachten

19.1     Deelnemer is verplicht om klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de looptijd van een lidmaatschap per e-mail en gemotiveerd kenbaar te maken aan REIN. REIN streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.

19.2     REIN dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om een gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.

19.3     Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.

Artikel 20         Ondeelbaarheid en ongeldigheid

20.1     Alle verplichtingen die voor de Deelnemer uit deze Overeenkomst voortvloeien zijn onsplitsbaar en ondeelbaar.

20.2     De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Zulks zal slechts tot gevolg hebben dat de betreffende bepaling ongeldig, bijvoorbeeld nietig is.

 Artikel 21         Geschilbeslechting

21.1     Op de Overeenkomst en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21.2     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens REIN en betrokken derden 12 maanden.

21.3     Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.4     Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin REIN is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

***

 

 

Scroll naar boven